top of page

 ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання послуг

Даний Договір, в якому одна сторона - Фізична особа підприємець ДУДЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, реєстраційний номер картки обліку платника податків 3052916390, з одного боку (далі за договором - Виконавець),

та будь-яка фізична особа, фізична особа підприємець, юридична особа та/ або їх повноважний представник, які прийняли (акцептували) цю пропозицію (далі за договором - Замовник), з іншого боку, що іменуються разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг.

При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Публічний договір (далі – Оферта, Договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://spirtus-art.com/, щодо надання інформаційних послуг юридичним та/або фізичним особам, у тому числі через їх уповноважених представників (далі – Замовник) на наведених нижче умовах, шляхом надання інформації через онлайн курси, семінари, форуми, майстер-класи, вебінари – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються на свій розсуд або відчуження на користь Замовника тренінгу в записі – за встановлену оплату.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень.

1.3. Даний Договір не вимагає особистого двостороннього підписання Сторонами та є дійсним в електронному вигляді. Сторони підтверджують своє бажання, свободу та волевиявлення на укладення цього Договору в електронному вигляді. Договір має юридичну силу відповідно до положень ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, що містить підписи Сторін.

1.4. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження (зарахуванням) коштів Замовника у визначеному Виконавцем обсязі на розрахунковий рахунок Виконавця.

 1.5. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1 Для досягнення мети (цілей) даної Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – даний публічний договір про надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт https://spirtus-art.com/, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, у тому числі, але не виключно, соціальні месенджери, сервіси відеозв'язку/ відеоконференції, які Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, по наданню обмеженого доступу Замовника до Сайту, відповідно до умов Оферти, для участі у тематичних тренінгах, онлайн- курсах, семінарах, форумах, майстер-класах, вебінарах, а також інших інформаційних послугах Виконавця з надання плати мультимедійних курсів (курсів у записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок та відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-консультації, консультації на платформі ZOOM), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно та приймаються Замовником беззастережно.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій зі 100% попередньої оплати Інформаційної послуги Виконавця.

Виконавець – ФОП ДУДЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – особа, що має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти, власними силами та засобами, не обмежуючись залученням третіх осіб, за необхідності, що не впливає на якість послуг, що надаються.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

 Договір про надання інформаційних послуг (далі по тексту – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем про надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту даної Оферти.

Оплата послуг - перерахування Замовником грошових коштів або інших засобів розрахунку у грошовій формі за послуги Виконавця, які є неподільними та не можуть бути придбані частково згідно з процентним співвідношенням їх оплати.

Закритий клуб - форма надання інформаційних послуг на платній основі Замовнику Виконавцем шляхом доступу до матеріалів сайту або на платформах обраних Виконавцем, яка діє виключно в рамках оплаченого терміну та не передбачає доступу після закінчення оплаченого періоду. Надана послуга є неподільною і не може бути отримана частково згідно з процентним співвідношенням внесеної оплати Замовником.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом даної Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг (п.1.1. цього Договору) силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису навчальних матеріалів за визначену плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають в себе:

- оплата електронними коштами;

- оплата через платіжні термінали чи інтернет-банкінг;

- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;

- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис послуг (уроку, майстер-класу) або надає доступ до закритої зони сайту шляхом передачі паролів доступу за умови 100 % попередньої оплати такої послуги.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються та розміщені на Сайті Виконавця.

4.3. За бажанням, Замовник може скористатися послугою «Розстрочення оплати Інформаційних послуг». Додаткова інформація про цю послугу вказана на сторінках Сайту. У такому разі прийняття Оферти Замовником відбувається з моменту зарахування першого платежу за умовами розстрочення оплати, погодженої Замовником, на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Участь у отриманні інформаційної послуги підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та обовʼязковим внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь в отриманні інформаційної послуги надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час заповнення заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн уроці, майстер-класі та ін.

4.5. У разі якщо протягом 2 (двох) робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до Виконавця шляхом направлення письмового звернення, яке може бути оформлене як в електронній, так і в письмовій формі за адресою: 03186, вул. Мартиросяна, буд. 26, кв. 14, м. Київ, Україна / електронна адреса spirtus.art@gmail.com .

4.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційну послугу шляхом організації та проведення онлайн-уроку (навчальних курсів та інших згідно з п.1.1. Договору) у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця..

4.7. Дана Оферта має силу акту про надання послуг та не вимагає додаткового створення та підписання відповідного акту.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в отриманні послуги без повернення внесеної плати, незалежно від того, була вона внесена повністю або на умовах розстрочки платежу, у разі порушення ним правил поведінки під час навчальних процесів. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образи учасників тренінгу, ведучого, куратора, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання тощо. При цьому понесені витрати Замовника, пов'язані з комісією переказів, також не підлягають поверненню.

 4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в отриманні послуги у разі встановлення факту передачі реквізитів для участі в отриманні послуги третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у навчальних процесах, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника та не допускає іншого.

4.10. Після закінчення навчання повторно посилання на доступ до уроків не надаються.

4.11. Виконавець надає Замовнику доступ до матеріалів інформаційної послуги виключно на період попередньо оплаченого періоду, включаючи такий вибір оплати як «Розстрочка платежу». За відсутності оплати, її припинення або закінчення строку оплаченого періоду, доступ до послуги припиняється повністю і може бути відновлений лише після внесення оплати у розмірі та способом узгодженим між Сторонами. Ця норма діє на всі інформаційні послуги, охоплені даною Офертою.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен мати прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

5.2. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності паролю. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця шляхом надсилання звернення на: 03186, вул. Мартиросяна, буд. 26, кв. 14, м. Київ, Україна / електронна адреса spirtus.art@gmail.com .

 

6. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту за допомогою облікового запису Замовника.

6.2. Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн- навчання бере на себе обов'язки зі своєї сторони з технічного супроводу трансляції онлайн-навчання.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення навчальних курсів, або кількість інформації (занять) в курсі (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника, яку вказав останній при оформленні замовлення (реєстрації).

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість навчальних курсів та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити строки проведення навчальних курсів, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил навчальних курсів, зазначених у п. 4.8, п. 4.9. даної Оферти без повернення внесеної плати.

 

7. ПРАВА И ОБОВʼЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не розповсюджувати будь-яким чином, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно лише з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини щодо оплатного надання послуг.

7.5. Замовнику повідомлено про застосування до даного Договору положень Закону України «Про захист прав споживачів».

7.6. Всі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою звернення на електронну пошту spirtus.art@gmail.com. Строк розгляду претензії Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, і може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) днів, але не більше ніж 45 (сорок п'ять) днів із моменту отримання, про закінчення якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та задоволення вимоги про повернення коштів. При розгляді претензії Виконавець має право витребувати додаткові матеріали від Замовника, а Замовник зобов'язаний надати такі матеріали на вимогу Виконавця для належного розгляду його звернення.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, кошти повертаються Замовнику шляхом їх безготівкового переказу на належні банківські реквізити, погоджені Сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику шляхом направлення листа на електронну адресу. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де відкритий рахунок, адресу. У разі відсутності в заяві відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує дотримання термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяви Замовника за формою із змістомнеобхідних, вірно зазначених даних. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду відповідної юрисдикції..

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.3. Виконавець не несе жодної відповідальності (у тому числі фінансової та пов'язаної з поверненням коштів) за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, що виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії и интернета по независящим от сторон причинам, военные действия, мятеж, забастовка, массовые беспорядки, беспорядки та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, суспільні заворушення , акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

 9.1.1 Строк виконання зобов'язань за цим Договором відтерміновується на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

9.2. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1., якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 3 (три) місяці, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов даного Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

 

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Усі використані та розміщені на веб-сайті https://spirtus-art.com/ результати інтелектуальної діяльності, а також сам сайт є інтелектуальною власністю їхніх законних правовласників. Будь-яке використання розміщених на Веб-сайті результатів інтелектуальної діяльності (включаючи елементи візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об'єктів) без дозволу законного правовласника відповідних результатів інтелектуальної діяльності є незаконним та може стати причиною судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та (або) кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України та/або норм міжнародного арбітражу.

10.2. Створені Замовником твори образотворчого мистецтва з використанням послуг Виконавця, не підлягають розповсюдженню, продажу, реалізації, показу, включаючи зображення в онлайн-просторі (мережа Інтернет, соціальні месенджери та інші платформи без винятку), із застереженням зазначеним у пункті 10.3. Оферти, так і у відкритому доступі для третіх осіб в офф-лайн форматі шляхом виставок, конкурсів, аукціонів, лотів, Give акцій, вистав і т.д. для публічного використання, без дозволу Виконавця та є порушенням авторських прав на інтелектуальну власність.

10.3. Замовнику надається можливість розміщення онлайн у соціальних мережах Інтернет створених ним творів на підставі послуг Виконавця, з обов'язковим зазначенням авторства отриманих послуг Виконавця, як шляхом хештегування так і прямого інтернет-посилання на ресурси Виконавця, в обов'язковому порядку.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

 11.2. У випадку, який не врегульований даним Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавцем за цим Договором є ФОП ДУДЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.

11.4. До даного договору застосовується законодавство України, яке діє на час його укладання.

11.5. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають їм відомими у зв'язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець ДУДЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ реєстраційний номер картки обліку платника податків 3052916390 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

23.11.2022 No 2010350000000232507

вул. Мартиросяна, буд. 26, кв. 14, м. Київ, Україна,

електронна адреса spirtus.art@gmail.com

bottom of page